smile!
smile!

Location: Kolkata, India

Photographer: Carolyn McKay

smile!

Location: Kolkata, India

Photographer: Carolyn McKay